CUSTOMER, APP, MARKETING, PROMOTIONS, EVENTS AND SOCIAL MEDIA PRIVACY NOTICE

ClockLast updated: 04 Nov 2022

Waarom hebben we deze privacyverklaring? 

Wij zijn Gymshark en het met respect behandelen van personen en hun persoonsgegevens weerspiegelt onze kernwaarden en de waarden van onze merken. We willen daarom dat u zoveel mogelijk op de hoogte bent over wat we met uw persoonsgegevens doen. U en uw persoonsgegevens worden bovendien door verschillende wetten en richtlijnen beschermd en Gymshark zet zich in om deze na te leven, uw privacy te respecteren en uw gegevens veilig te bewaren. Hoewel deze privacyverklaring vrij lang is, willen we graag dat u volledig op de hoogte bent. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u een goede relatie met de Gymshark-familie zult opbouwen.  

In deze privacyverklaring is elke verwijzing naar "ons", "wij", "onze" of "onszelf" een verwijzing naar Gymshark en het specifieke onderdeel van de Gymshark-groep waar u een relatie mee heeft en elke verwijzing naar "u", "uw" en "uzelf" is een verwijzing naar u als een persoon die een relatie met ons heeft of contact met ons heeft. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die contact met ons heeft als een klant die een van onze producten of diensten heeft gekocht, een gebruiker van apps die we aanbieden, iedereen die zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons, iedereen die deelneemt aan een van onze promoties/wedstrijden, iedereen die zich aanmeldt voor het bijwonen van een van onze evenementen of die contact met ons heeft via social media, behalve voor zover de reden waarom u met ons communiceert al onder een van onze andere privacyverklaringen valt. Onze privacyverklaring voor de rest van de wereld is bijvoorbeeld van toepassing op uw algemene gebruik van onze website.  

Houd er rekening mee dat we een afzonderlijke privacyverklaring hebben die betrekking heeft op persoonsgegevens die zijn vastgelegd door onze CCTV- en toegangscontrolesystemen. Een kopie is te vinden op https://support.gymshark.com/nl/pages/privacy-notice. We hebben ook een afzonderlijke privacyverklaring voor personeelswerving die over het algemeen van toepassing zal zijn op personen die bij ons solliciteren, waarvan een kopie te vinden is op https://support.gymshark.com/nl/pages/privacy-notice. We hebben ook een afzonderlijke privacyverklaring die over het algemeen van toepassing is op personen die bij ons solliciteren, waarvan u tijdens het rekruteringsproces een exemplaar zal ontvangen. Tot slot hebben we een afzonderlijke privacyverklaring voor de rest van de wereld die van toepassing is op alle andere personen die met ons communiceren, waarvan een kopie te vinden is op https://support.gymshark.com/nl/pages/privacy-notice. U dient ook deze privacyverklaringen door te lezen voor zover ze van toepassing zijn op uw activiteiten, aangezien ze mogelijk in aanvulling op deze privacyverklaring op u van toepassing zouden kunnen zijn.  

Deze privacyverklaring geeft, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, details over de manier waarop wij persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken tijdens en na afloop van uw relatie met ons. 

Aangezien deze privacyverklaring betrekking heeft op verschillende personen en verschillende soorten relaties en interacties met ons, is het mogelijk dat niet alle aspecten van deze privacyverklaring op u van toepassing zijn, afhankelijk van de aard van uw relatie en de communicatie met ons. Als u het niet zeker weet, kunt u ons dit altijd vragen door contact op te nemen via mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu.  

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens 

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring is het onderdeel van de Gymshark-groep dat uw persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit zal meestal het onderdeel van de Gymshark-groep zijn waarmee u communiceert of waar u een relatie mee heeft. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn wij verantwoordelijk voor het bepalen van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken. Onze belangrijkste handelsentiteit is Gymshark Limited (Reg. nr. 08130873) die is gevestigd in Engeland en Wales. Als u gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk, zal dit bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn. Als u buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent, kan de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens een ander onderdeel van onze groep zijn waarmee u communiceert, maar in de meeste gevallen zal het voor de communicatie die onder deze privacyverklaring valt altijd Gymshark Limited zijn die de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is. Aangezien we soms persoonsgegevens aan andere onderdelen van onze groep doorgeven, geldt deze privacyverklaring voor onze gehele groep en is het mogelijk dat meer dan één onderdeel van onze groep de verwerkingsverantwoordelijke zal zijn van uw persoonsgegevens. Ongeacht waar u bent gevestigd en ongeacht het onderdeel van onze groep dat de verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens, zullen alle vragen die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens worden afgehandeld door Gymshark Limited, waarmee contact kan worden opgenomen via mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu.  

Uw plicht om ons te informeren over wijzigingen 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens de periode dat u contact met ons heeft.  

Wat gebeurt er als u geen persoonsgegevens verstrekt? 

Als u bepaalde door ons vereiste persoonsgegevens niet verstrekt kan dit een negatieve invloed hebben op onze mogelijkheden om met u te communiceren. Zo kunnen we u bijvoorbeeld niet de producten of diensten leveren die u wilt ontvangen. Over het algemeen bent u echter niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. 

Als u vragen of problemen heeft, vraag het dan gerust!  

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, DPO) aangesteld om toezicht te houden op onze naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen met onze DPO via mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu.  

Wijzigingen in deze verklaring 

We evalueren onze privacyverklaring regelmatig en we kunnen deze privacyverklaring op elk gewenst moment bijwerken. De huidige versie van deze verklaring is beschikbaar op onze website op https://support.gymshark.com/nl/pages/privacy-notice of door een kopie aan te vragen bij mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu. Als er in de toekomst materiële wijzigingen in deze privacyverklaring worden aangebracht, zullen we u daarover inlichten, normaal gesproken door de versie op onze website bij te werken, en we kunnen u ook e-mailen om u in te lichten of een bericht sturen via onze apps.  

Principes voor gegevensbescherming 

Wij streven ernaar transparant te zijn over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en om te voldoen aan onze verplichtingen inzake gegevensbescherming. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming moeten de persoonsgegevens die we over u bewaren:  

Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, zijn we volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze privacyverklaring. Het is belangrijk dat u dit document doorleest voordat u met ons communiceert, zodat u begrijpt hoe en waarom wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.  

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Wij kunnen in verband met uw relatie of communicatie met ons een breed scala aan persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dit omvat: 

We kunnen in sommige gevallen ook meer gevoelige persoonsgegevens die onder bijzondere categorieën vallen verzamelen en verwerken, waaronder: 

Als u ons gegevens verstrekt over andere personen, bijvoorbeeld over een vriend indien u ons verzoekt om onze producten daar af te leveren als u ze als cadeau heeft besteld, hebben zij het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over hen bezitten, hoe wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en kunnen delen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring met hen te delen. Ze hebben ook dezelfde rechten zoals uiteengezet in deze privacyverklaring met betrekking tot de persoonsgegevens die we over hen verzamelen. 

We streven ernaar om geen persoonsgegevens over kinderen te verzamelen 

Ons aanbod van producten of diensten, onze apps, onze website, evenementen, promoties, sociale media, inhoud, blogs, materialen en andere diensten die we aanbieden zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar en over het algemeen verzamelen we niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot personen onder de 18 jaar, tenzij u deze om welke reden dan ook aan ons verstrekt.  

We kunnen echter in sommige gevallen beperkt persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot kinderen als ze verbonden zijn met iemand die 18 jaar of ouder is en waarmee we een relatie hebben, bijvoorbeeld een kind dat een evenement bijwoont of onze gebouwen bezoekt onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene die een wedstrijd heeft gewonnen of die het recht heeft om een van onze evenementen bij te wonen.  

Waar verzamelen we uw persoonsgegevens? 

Gymshark verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren en uit verschillende bronnen zoals hieronder beschreven:  

Wat zijn onze gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet dit toestaat. Dit betekent dat we een of meer rechtsgronden moeten hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. De meeste daarvan zullen vanzelfsprekend zijn. De meest voorkomende rechtsgronden die op ons gebruik van uw persoonsgegevens van toepassing zullen zijn, zullen hieronder uiteen worden gezet: 

Wanneer we gevoelige persoonsgegevens over u die onder bijzondere categorieën vallen verwerken (bijvoorbeeld persoonsgegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen of gegevens over uw gezondheid blijken), hebben we ook een of meer van de volgende rechtsgronden nodig voor het gebruik van uw persoonsgegevens. 

In sommige gevallen kunnen meerdere rechtsgronden van toepassing zijn op ons gebruik van uw persoonsgegevens. 

Hoe zullen we uw persoonsgegevens gebruiken? 

Er zijn vele manieren waarop wij uw persoonsgegevens zullen moeten gebruiken in het kader van uw relatie met ons. We hebben de belangrijkste vormen van gebruik hieronder uiteengezet en de belangrijkste toepasselijke rechtsgronden voor de verwerking aangegeven, maar er kunnen ook andere specifieke vormen van gebruik zijn die gekoppeld zijn aan of vallen onder de onderstaande vormen van gebruik. 

Wij streven er altijd naar om uw persoonsgegevens op een ethische en niet opdringerige manier te gebruiken. U bent een klant of potentiële klant van ons en uw tevredenheid als klant of potentiële klant is erg belangrijk voor ons. We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om personen te targeten, te segmenteren of te profileren op basis van hun gezondheid (inclusief zwangerschap), negatieve financiële situatie of toestand, politieke voorkeur of overtuiging, ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische voorkeur of overtuiging, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, gegevens met betrekking tot een vermeend of daadwerkelijk begaan misdrijf, voor onwettige of discriminerende doeleinden of op een andere manier die niet in overeenstemming zou zijn met uw redelijke verwachtingen ten aanzien van uw privacy. 

Marketingvoorkeuren wijzigen 

U heeft het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door: 

Dit zal serviceberichten zoals orderupdates en andere niet-marketing communicatie van ons niet stopzetten. Het heeft ook geen invloed op advertenties die op onze website, andere websites of onze apps kunnen verschijnen. Zie de onderstaande sectie 'Geautomatiseerde besluitvorming' voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken om u advertenties te tonen.  

Wijziging van de doeleinden 

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden. Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door deze privacyverklaring op onze website bij te werken. U dient daarom regelmatig te controleren of er updates zijn.  

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is. We zullen zelden afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem gebruikmaakt van persoonsgegevens om zonder enige menselijke tussenkomst een beslissing te nemen over die persoon die juridische gevolgen voor hem of haar heeft of die hem of haar aanzienlijk zal beïnvloeden. Wij maken momenteel geen gebruik van dit soort geautomatiseerde besluitvorming binnen ons bedrijf met betrekking tot u.  

U zult niet worden onderworpen aan beslissingen die een significante impact op u zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we u op de hoogte hebben gebracht. 

We maken echter wel gebruik van geautomatiseerde verwerking, zodat we u gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen tijdens het browsen op onze website of die van andere bedrijven en om een klantprofiel voor u op te bouwen. Alle advertenties die u ziet, kunnen betrekking hebben op uw browseractiviteiten op onze website vanaf uw computer of andere apparaten.  

Deze advertenties worden door ons geleverd via externe, toonaangevende, gespecialiseerde aanbieders, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken zoals pixels, webbakens, reclametags, mobiele identificaties en ‘cookies’ die op uw computer of andere apparaten worden geplaatst. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of voor informatie hoe u cookies te allen tijde kunt verwijderen of uitschakelen - zie ons Cookiebeleid https://support.gymshark.com/en-US/pages/cookie-policy

Wij kunnen uw online browse- en aankoopactiviteiten en uw reacties op marketingcommunicatie analyseren. De resultaten van deze analyse, samen met andere demografische gegevens, stellen ons in staat om te bepalen welke advertenties geschikt voor u zijn en zorgen ervoor dat wij producten, diensten, evenementen en aanbiedingen onder uw aandacht brengen die op u zijn afgestemd en relevant voor u zijn. Hiervoor maken we gebruik van software en andere technologie voor geautomatiseerde verwerking. Dit stelt ons in staat om een meer gepersonaliseerde dienstverlening en ervaring te bieden.  

Wij kunnen de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden door externe aanbieders van socialmediaplatforms beoordelen, zoals de persoonsgegevens die beschikbaar zijn op socialmediaplatforms zoals Twitter, Instagram, YouTube, Twitter en Facebook.  

Wij willen u op de hoogte houden van producten en diensten die voor u als individu interessant en relevant zijn. Om ons te helpen dit te doen, verwerken we persoonsgegevens door middel van profilering en segmentering, door te identificeren wat onze klanten leuk vinden en door ervoor te zorgen dat advertenties die we u tonen relevanter zijn op basis van demografische gegevens, interesses, aankoopgedrag, online browseractiviteiten en betrokkenheid bij eerdere communicaties.  

Wie heeft er intern toegang tot uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens kunnen intern worden gedeeld met onze medewerkers, inclusief met onze klantenondersteuning, orderafhandeling, loyaliteit en retentie, klantrelatiebeheer, media, inzichten, evenementen, campagnes, technische en juridische teams wanneer toegang tot uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun rollen. Wij bieden alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan die medewerkers die toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens. 

Met wie delen we uw persoonsgegevens extern? 

Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken kunnen we deze delen met derden, maar we doen dit alleen wanneer dit gepast is en we een rechtsgrond hebben om dit te doen. Derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen zijn onder andere: 

We maken gebruik van Google Analytics, dat cookies plaatst om gegevens te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Zie ons Cookiebeleid op https://support.gymshark.com/en-US/pages/cookie-policy.  We gebruiken de gegevens om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen op anonieme wijze informatie, waaronder het aantal bezoekers aan de website en blog, waar bezoekers van de website vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht. Als u niet meer door Google Analytics gevolgd wilt worden op alle websites die u bezoekt, kunt u zich afmelden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

We werken ook met Rakuten Advertising die informatie kan verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Het verzamelen en gebruiken van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid van Rakuten dat te vinden is op https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy.   

We maken geen persoonsgegevens openbaar aan andere personen, behalve zoals hierboven uiteengezet, tenzij we wettelijk gerechtigd zijn om dit te doen. We kunnen derden voorzien van geaggregeerde statistische informatie en analyses over gebruikers van onze producten en diensten, maar we zullen ervoor zorgen dat niemand kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie voordat we deze openbaar maken. 

Internationale overdrachten 

Het is soms noodzakelijk om uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (de EER) te delen en deze zullen soms buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER worden verzameld. Dit gebeurt meestal wanneer dienstverleners van ons bedrijf zich buiten de EER bevinden of wanneer u buiten de EER gevestigd bent. Deze overdrachten zijn onderworpen aan bijzondere regels op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Hetzelfde geldt voor elke overdracht van persoonsgegevens naar een ander onderdeel van onze bedrijvengroep die buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER is gevestigd. We passen dezelfde normen toe op de overdracht van persoonsgegevens tussen leden van onze groep, ongeacht waar het groepsbedrijf is gevestigd. 

Als we uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER overdragen, zullen we ervoor zorgen dat de overdracht in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat alle persoonsgegevens veilig zullen zijn. Onze standaardpraktijk is om de wetten en praktijken van het land van bestemming en de relevante dienstverlener en de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen met betrekking tot de persoonsgegevens op de overzeese locatie te beoordelen; daarnaast maken we gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming. Dit betekent dat u bij een dergelijke overdracht een vergelijkbare mate van bescherming van uw persoonsgegevens kunt verwachten. 

Onze directeuren en andere belangrijke medewerkers die voor ons werken, kunnen onder bepaalde omstandigheden buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER toegang krijgen tot persoonsgegevens wanneer ze op vakantie zijn in het buitenland buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER. Als ze dit doen, moeten ze onze veiligheidsmaatregelen toepassen en zal dezelfde wettelijke bescherming van toepassing zijn die van toepassing zou zijn op de toegang tot persoonsgegevens vanuit onze gebouwen.  

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de mensen aan wie wij uw persoonsgegevens openbaar maken zich buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER bevinden en zullen wij geen bestaande relatie met hen hebben, bijvoorbeeld een buitenlands politiekorps. In deze gevallen zullen we de wettelijk vereiste bescherming voor de persoonsgegevens toepassen, zoals vereist door de wet, voordat deze worden openbaar gemaakt.  

Als u gevestigd bent buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER, kunnen uw persoonsgegevens toch buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER worden bewaard en gebruikt, maar in de meeste gevallen zoals beschreven aan het begin zal de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens Gymshark in het Verenigd Koninkrijk zijn. 

Als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen in het geval van internationale overdrachten, neem dan contact op met onze DPO via mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu.  

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 

Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en daarom beschikken wij over diverse veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie die onder ons beheer valt. We zullen altijd proberen om de beste beveiligingssystemen in onze netwerken en hardware te implementeren om ervoor te zorgen dat de toegang en de informatie beschermd is. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten:  

We nemen informatiebeveiliging zeer serieus en zullen alle redelijke inspanningen leveren om de integriteit en veiligheid van de persoonsgegevens die we over u verzamelen te beschermen. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw relatie met ons en daarna meestal voor een aanvullende periode. Als u een klant bent, zal dit meestal zijn tot max. 6 jaar nadat u voor het laatst producten of diensten bij ons heeft gekocht of besteld of onze apps voor het laatst heeft gebruikt. Als u zich echter alleen heeft aangemeld voor het ontvangen van marketing en u nooit iets bij ons heeft besteld of gekocht, dan zullen uw persoonsgegevens normaal gesproken niet zo lang worden bewaard. Doorgaans bewaren we u persoonsgegevens maar gedurende 2 jaar nadat u voor het laatst gebruik heeft gemaakt van een account bij ons of indien u heeft bevestigd dat u direct marketing van ons wilt blijven ontvangen. Ongeacht de periode die normaal gesproken van toepassing is, kunnen wij uw persoonsgegevens in sommige gevallen langer bewaren, bijvoorbeeld als ze nog steeds relevant zijn voor een geschil, een rechtszaak of een claim. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden gebruikt. Wij garanderen niet dat uw persoonsgegevens gedurende de gehele hierboven vermelde periode zullen worden bewaard. Dit is meestal de maximale periode en in sommige gevallen bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een veel kortere periode. 

Raadpleeg voor meer informatie ons Beleid inzake het bewaren van gegevens dat u kunt verkrijgen bij onze DPO via mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu.  

Uw rechten 

Als persoon wiens persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, beschikt u over een aantal rechten. U kunt:  

U dient er rekening mee te houden dat sommige van deze rechten, bijvoorbeeld het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere dienstverlener of het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, mogelijk niet altijd van toepassing zullen zijn omdat er specifieke eisen en uitzonderingen op van toepassing zijn en mogelijk niet van toepassing zijn op door ons geregistreerde en opgeslagen persoonsgegevens. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot uw persoonsgegevens die juridische of andere significante gevolgen voor u heeft, maar we maken wel gebruik van geautomatiseerde verwerking om u relevante advertenties te tonen. Aan sommige van uw rechten zijn echter geen voorwaarden verbonden. Daarom is uw recht om uw toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing een absoluut recht. 

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze DPO via mydata@gymshark.com. Als je in de EU woont, kun je ook contact opnemen met onze Europese Vertegenwoordiger via gymshark@lionheartsquared.eu.  

We hebben mogelijk specifieke informatie van u nodig om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de gegevens te garanderen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens aan niemand openbaar worden gemaakt of worden behandeld door een persoon die geen recht heeft om dit te doen. 

Hoewel deze privacyverklaring een algemeen overzicht geeft van uw wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens, is dit een complex rechtsgebied. Meer informatie over uw wettelijke rechten vindt u op de website van ICO op https://ico.org.uk/for-the-public/

Klachten 

We hopen dat u geen reden heeft om een klacht in te dienen en we zullen altijd proberen om eventuele problemen die u heeft op te lossen, maar, als u in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent, heeft u altijd het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de ICO over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u buiten het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, heeft u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. 

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij de ICO, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk of u kunt https://ico.org.uk/make-a-complaint/ bezoeken.  

Contact met ons opnemen 

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze DPO via mydata@gymshark.com of schrijf naar DPO, Gymshark, GSHQ, Blythe Valley Park, 3 Central boulevard, Solihull, B90 8AB, Verenigd Koninkrijk. U kunt deze gegevens gebruiken ongeacht met welke onderdeel van onze bedrijvengroep u een relatie heeft. Als je in de EU woont, kun je onze Europese Vertegenwoordiger bereiken via de mail op gymshark@lionheartsquared.eu of schrijf naar Lionheart Squared (Europe) Limited, 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28 – 32, Dublin, D02 EK84, Republic of Ireland.  

 

Datum: December 2021